+41 (0) 22 716 57 00 appel immédiat

هنر و فرهنگ

ازموزه های متنوع شهربازدید کنید : هنر و تاریخ، MAMCO، پاتک فیلیپ Patek Philippe،صلیب سرخ. برای تفریح هم می توانید کمی ازوقت خود را در آب گرم Bains des Pâquis که انستیتوی مهمی در شهر می باشد بگذرانید.